Tìm kiếm
 
 
Tư vấn tâm lý học đường
 
hdsp hdsp 2
 
 
Hội trại truyền thống 9-1-2011,danh sách quí mạnh thường quân đóng góp qũy khuyến học khuyến tài
Hội trại truyền thống 9-1-2011,danh sách quí mạnh thường quân đóng góp qũy khuyến học khuyến tài


Thö caûm ôn

               Kính gôûi :      Quí vò Maïnh thöôøng quaân

 Trong thôøi gian qua,nhaø tröôøng ñaõ nhaän ñöôïc söï hoã trôï nhieät tình,thieát thöïc cuûa quùi Maïnh thöôøng quaân, quùi cô quan-ban ngaønh-ñoøan theå,quùí coâng ty,quùí vò phuï huynh vaø hoïc sinh trong hoïat ñoäng xaây döïng quõy khuyeán hoïc,khuyeán taøi nhaèm giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh gaëp hoøan caûnh khoù khaên nhöng coù yù chí vöôn leân vaø nhöõõng hoïc sinh hoïc gioûi.Söï ñoùng goùp cuûa quùi vò laø moät nguoàn ñoäng vieân heát söùc lôùn lao trong coâng taùc daïy vaø hoïc cuûa nhaø tröôøng.

Nhaân dòp Xuaân veà,thay maët caùn boä, coâng nhaân vieân,giaùo vieân ,phuï huynh nhaø tröôøng vaø toøan theå  hoïc sinh, chuùng toâi kính chuùc quí vò moät naêm môùi

AN KHANG – THÒNH VÖÔÏNG – THAØNH ÑAÏT – HAÏNH PHUÙC

                                                                                                                            Baø Ròa,ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2011

      Hieäu tröôûng

             Leâ Vieát Khöông                           TRƯỜNG THPT BÀ RỊA
                                                                              Bà Rịa, ngày 10 tháng 01 năm 2010
TỔNG HỢP TIỀN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "THẮP SÁNG ƯỚC MƠ LẦN II" 
GÂY QUỸ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI NĂM HỌC 2010 - 2011
STT                     ĐƠN VỊ                          ĐỊA CHỈ ỦNG HỘ SỐ TIỀN
1 Bà Phạm Thị Ngọc Thắm Thị xã Bà Rịa 5,000,000
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc PHHS Nguyễn Quang Trường Thọ - Lớp 12b5 500,000
3 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh PHHS Nguyễn Hoàng Anh Vy - Lớp 11b7 1,000,000
4 Trung tâm Ngoại Ngữ Trường Phúc 116 Nguyễn Đình Chiểu - TX. Bà Rịa 500,000
5 Trung tâm Luyện Thi ĐH - CĐ - THPT 558A Lê Lợi - P. Phước Hiệp - TX. Bà Rịa 500,000
6 Ông Lê Minh Thiết Thị xã Bà Rịa 500,000
7 Ông Nguyễn Văn Lâm PHHS Nguyễn Hoàng Thái Đông Quân - Lớp 10b1 500,000
8 Bà Mai Thị Ngọc Ánh 1783B  CMT8 - Thị xã Bà Rịa 500,000
9 Công ty TNHH Tâm Tiến Phường 2 - TP. Vũng Tàu 5,000,000
10 Ông Lê Tấn Cường Long Phước - Thị xã Bà Rịa 3,000,000
11 Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục  OSANA  29 Nguyễn Hiền - P 4 - Q3 - TP. HCM 5,000,000
12 Ông Lê Mạnh Hà  PHHS Lê Việt Hùng - Lớp 10b2 500,000
13 Ông Trần Đại Hải PHHS Trần Đức Kim - Lớp 11b3 500,000
14 Ông Vũ Tuấn Châu Chủ Doang nghiệp Bia BIVA- TX. Bà Rịa 2,000,000
15 Ông Lê Quang Vinh PHHS Lê Quang Việt - Lớp 10b2 200,000
16 Công ty TNHH Thiên Ân P. Phước Nguyễn - TX. Bà Rịa 1,500,000
17 Bà Lê Thị Kim Chi  PHHS Ngô Ngọc Khánh Ngân - Lớp 12a2 500,000
18 Ông Đoàn Công Trí PHHS Đoàn Minh Nhật - Lớp 12a2 200,000
19 Ông Phạm Văn Bá PHHS Phạm Thị Bích Thảo - Lớp 12a2 200,000
20 Bà Trần Thị Hoan PHHS Lê Trần Thùy Linh - Lớp 12a2 100,000
21 Ông Nguyễn Văn Lâm PHHS Nguyễn Thị Ngọc Linh - Lớp 12a2 100,000
22 Ông Lê Văn Thân PHHS Lê Minh Nhật - Lớp 12a2 50,000
23 UBND Phường Phước Nguyên Thị xã Bà Rịa 500,000
24 Ông Nguyễn Viết Khải PHHS Nguyễn Viết Duy Khang - Lớp 11b4 500,000
25 Bà Phạm Thị Đào Công ty TNHH thiết bị điện Quang Huy- TX. Bà Rịa 7600000 ( đèn CA)
26 Ông Nguyễn Văn Hồng GĐ công ty máy tính văn phòng - TX. Bà Rịa 1,000,000
  Cộng thu ( 1 )   29,850,000
  Tiền vé số ( 2 )   10,200,000
  Tổng cộng ( 1+2)   47,650,000


Các tin khác:
Một số họat động ngày Hội truyền thống 9-1-2011
Kế họach chi tiết 09-01-2011
Giao lưu với Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và
Những nội dung trọng tâm Kế họach Ngày Truyền thống sinh viên học sinh - 09-01-2011
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo môn, ngày thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018

  Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến ngày 10/4/2015)

  Thông báo của Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tra cứu thông tin tuyển sinh Đại học-Cao đẳng

  Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện Qui chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015

  Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2014-2015

  Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến ngày 03/4/2015)- Các trường khu vực Đông Nam bộ , TP Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nguyên

  CÙNG CON CHỌN NGHỀ - Tư liệu chọn ngành, chọn nghề, chọn trường trong kì thi Đại học,Cao đẳng,Trung cấp

  ĐỊA CHỈ WEB TƯ VẤN HỖ TRỢ CHỌN TRƯỜNG,CHỌN NGÀNH TRUNG CẤP - ĐẠI HỌC

  5 nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

  09 nội dung Văn hóa trường học trường THPT Bà Rịa

  8 giá trị giáo dục trường THPT Bà Rịa

  Suy ngẫm - Những dấu chấm câu

  5 nội dung xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực

  09 nội dung về Văn hóa trường học trường THPT Bà Rịa

  Diễn đàn tư vấn tâm lý học đường và hướng nghiệp

  Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT tiếng Anh từ năm 2003 đến năm 2010

  Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT.

  Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ nhiệm - Tổ trưởng

  Tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia năm học 2010-2011

  Tài liệu hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

  Sách ôn thi tốt nghiệp Tóan - Văn - Anh - Sinh học - Vật lý - Địa lý năm học 2010-2011 hiện có tại thư viện nhà trường

  Sách ôn thi Tốt nghiệp và luyện thi Olympic

  Nên nghe ai khi hướng nghiệp ?

  Qui chế thi Tốt nghiệp THPT - Thông tư 04

  Thông tư 05 bổ sung Qui chế thi tốt nghiệp

  Tham khảo đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT các năm 2008, 2009, 2010

  Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

  Dạy học tình huống và tình huống dạy học

  Cách viết một SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỤ THỂ

  Biện pháp rèn cho học sinh kỹ năng trình bày bài làm môn Toán

  Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng internet

  Giáo dục con cái

Lịch thi học kỳ I - Năm học 2010 - 2011

  Kỹ năng sống - Cách làm việc nhóm

  Địa chỉ tham khảo tư liệu giảng dạy

  Sơ kết học tập tính đến tháng 12

  Kết quả học lực - hạnh kiểm tính đến tháng 12/2010

10 mẫu xe 'tí hon' nhưng hấp dẫn
Hình ảnh
tuyensinh
Tra tu
Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun