Tìm kiếm
 
 
Tư vấn tâm lý học đường
Thông Báo HS - Cựu HS
 
hdsp hdsp 2 2022e 2022f 2022n
 
 
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm


UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  Số: 004/SGDĐT-VP

Vv Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học.

  Vũng Tàu, ngày 05 tháng 01  năm 2011

 

 

     Kính gửi :

                        - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

                                        - Các trường học và các đơn vị trực thuộc.

 

 

Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm học 2010-2011; Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác xây dựng sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) như sau:

            Sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học là kết quả lao động sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên. SKKN, NCKH có tác dụng thúc đẩy tiến bộ khoa học giáo dục và mang lại hiệu quả cao trong quản lý, giảng dạy, đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của ngành.

Trong giai đoạn đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục hiện nay, các đơn vị cần hết sức coi trọng chất lượng SKKN, NCKH; coi trọng phổ biến áp dụng SKKN và kết quả NCKH.

1. Nội dung sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học :

Thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; nội dung nghiên cứu SKKN, NCKH giáo dục tiên tiến cần tập trung sâu vào những lĩnh vực như sau:

- Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường.

- Đổi mới hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị.

- Đổi mới thực hiện tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành, thực tập.

- Đổi mới trong triển khai, bồi dưỡng giáo viên thực hiện giảng dạy theo chương trình và sách giáo khoa mới.

- Đổi mới trong tổ chức học 2 buổi/ngày, tổ chức bán trú trong nhà trường.

- Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp.

- Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp  kiểm tra, đánh giá cho điểm học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng  với yêu cầu xã hội.

- Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp và hoạt động đoàn thể.

- Đổi mới việc ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hoạt động; kinh nghiệm xây dựng các phần mềm tin học, giáo án điện tử.

- Đổi mới phương pháp sử dụng các đồ dùng dạy học tự làm và thiết bị dạy học hiện đại vào giảng dạy. . .

2. Các bước thực hiện sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học

- Cá nhân:

+ Lựa chọn, đăng ký đề tài để viết SKKN hoặc đề tài nghiên cứu khoa học (ĐTNCKH);

          + Xây dựng đề cương (nội dung, cấu trúc SKKN, ĐTNCKH) và thông qua tổ chuyên môn để góp ý, hoàn chỉnh đề cương SKKN, ĐTNCKH;

+  Viết SKKN, ĐTNCKH.

- Tổ chuyên môn:

+ Tổ chức Ban chấm SKKN, ĐTNCKH của thành viên trong tổ;

+ Góp ý, chỉnh sửa thêm (nếu có);

+ Lựa chọn các đề tài đạt yêu cầu gửi Hội đồng khoa học trường để xét duyệt.

- Hội đồng khoa học trường:

+ Tổ chức đánh giá xếp loại và lựa chọn những SKKN, ĐTNCKH tốt đưa lên Hội đồng khoa học cấp trên xem xét, công nhận;

+ Thông báo kết quả đánh giá SKKN, ĐTNCKH cho các cá nhân;

+ Ra quyết định của HĐKH nhà trường công nhận và xếp loại SKKN, ĐTNCKH của cá nhân.

- Hiệu trưởng:  triển khai, phổ biến áp dụng các SKKN, ĐTNCKH đạt yêu cầu.

*. Dàn ý đề tài sáng kiến kinh nghiệm , ĐTNCKH (gợi ý)

A. Phần mở đầu

I. Lý do chọn đề tài

1. Cơ sở lý luận

2. Cơ sở thực tiễn

II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu

III. Giới hạn của đề tài

IV. Các giả thiết nghiên cứu

V. Kế hoạch thực hiện

B. Phần nội dung

I. Thực trạng và những mâu thuẫn

II. Các biện pháp giải quyết vấn đề

III. Hiệu quả áp dụng

C. Kết luận

I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác

II. Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển

III. Đề xuất

Tài liệu tham khảo

3. Qui định về đăng ký, chấm, lưu trữ và sử dụng SKKN, ĐTNCKH hàng năm:

- Qui định về đăng ký, giao nộp và chấm SKKN, ĐTNCKH :

+ Đầu năm học, các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc đơn vị đăng ký đề tài SKKN, ĐTNCKH với Hội đồng khoa học đơn vị.

+ Trong tháng 02 và tháng 3 hàng năm, Hội đồng khoa học các đơn vị tổ chức chấm xét duyệt SKKN, ĐTNCKH.

+ Trong thời gian từ 31/3 đến 29/4 hàng năm, các phòng GD& ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở gửi bộ hồ sơ xét duyệt SKKN, ĐTNCKH đã được Hội đồng khoa học của đơn vị  xếp loại A lên Sở Giáo dục và Đào tạo để tham gia đánh giá, xếp loại SKKN, ĐTNCKH cấp tỉnh.

- Hồ sơ SKKN, ĐTNCKH nộp lên Sở gồm:

+ 3 bản danh sách SKKN, ĐTNCKH được xếp loại A của đơn vị;

+ 3 bản danh sách SKKN, ĐTNCKH theo từng cấp học, môn học;

+ 1 bản SKKN của mỗi cá nhân;

+ Đĩa CD chứa các file dữ liệu là bản SKKN, ĐTNCKH của mỗi cá nhân.

- Qui định về lưu trữ, sử dụng SKKN, ĐTNCKH :

+ Các đơn vị cần chủ động lưu trữ tại thư viện các SKKN, ĐTNCKH trước khi nộp lên Phòng GDĐT hoặc Sở GDĐT. Sở khuyến khích các đơn vị tổ chức biên tập  SKKN, ĐTNCKH để việc phổ biến áp dụng SKKN, ĐTNCKH được rộng rãi, đạt hiệu quả cao. Các hồ sơ, tài liệu, đề tài tham gia dự đánh giá, xếp loại, dự thi cấp tỉnh sẽ không trả lại cho đơn vị hoặc cá nhân.

+ Sở sẽ tổ chức lưu trữ SKKN, ĐTNCKH được xếp loại cấp Tỉnh, biên tập SKKN, ĐTNCKH được xếp loại cao và tổ chức phổ biến SKKN, ĐTNCKH trong ngành GDĐT.

4. Hoạt động phổ biến, ứng dụng kết quả NCKH và SKKN

            Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và SKKN vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình. Hoạt động phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và SKKN là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm học, là một trong các nội dung phải đánh giá khi tổng kết năm học.

Các  hình thức phổ biến ứng dụng chuyên đề NCKH, SKKN:

-Tổ chức báo cáo, trao đổi thảo luận về SKKN trong tổ, nhóm chuyên môn;

- Tổ chức thử nghiệm SKKN, ĐTNCKH vào các hoạt động quản lý, giảng dạy mới;

- Thư viện tổ chức giới thiệu đề tài NCKH, SKKN của đơn vị; lưu tại thư viện các đề tài NCKH, các SKKN trước khi nộp lên Phòng hoặc Sở;

- Sở tổ chức biên tập các SKKN, ĐTNCKH có chất lượng cao theo từng ngành học, môn học để phổ biến tới các đơn vị.

5. Qui định về khen thưởng công tác SKKN, NCKH

Cá nhân có SKKN, ĐTNCKH được Hội đồng xét duyệt Sở xếp loại A sẽ được Sở GD& ĐT khen thưởng và đồng thời được đơn vị khen thưởng. Cá nhân có SKKN, ĐTNCKH xếp loại B và C sẽ do đơn vị khen thưởng.

việc sử dụng kết quả SKKN, ĐTNCKH để xét các danh hiệu thi đua như sau:

- SKKN, ĐTNCKH được Sở xếp loại A hoặc B sẽ được bảo lưu kết quả để xét danh hiệu thi đua trong 3 năm.

- SKKN, ĐTNCKH được Sở xếp loại C sẽ được bảo lưu kết quả để xét các danh hiệu thi đua tại đơn vị trong 2 năm.

6. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào hướng dẫn này, lãnh đạo các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động NCKH và SKKN, triển khai văn bản này tới cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị; thường xuyên quan tâm chỉ đạo để hoạt động này thực sự có hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của đơn vị và toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh./.

                                                                                               GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TĐKT.                                                       Nguyễn Thanh Giang (Đã ký)

- Website Sở GDĐT.


Các tin khác:
Thông báo số 300 của Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về vùng sâu,vùng xa,hải đảo
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo môn, ngày thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018

  Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến ngày 10/4/2015)

  Thông báo của Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tra cứu thông tin tuyển sinh Đại học-Cao đẳng

  Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện Qui chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015

  Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2014-2015

  Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến ngày 03/4/2015)- Các trường khu vực Đông Nam bộ , TP Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nguyên

  CÙNG CON CHỌN NGHỀ - Tư liệu chọn ngành, chọn nghề, chọn trường trong kì thi Đại học,Cao đẳng,Trung cấp

  ĐỊA CHỈ WEB TƯ VẤN HỖ TRỢ CHỌN TRƯỜNG,CHỌN NGÀNH TRUNG CẤP - ĐẠI HỌC

  5 nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

  09 nội dung Văn hóa trường học trường THPT Bà Rịa

  8 giá trị giáo dục trường THPT Bà Rịa

  Suy ngẫm - Những dấu chấm câu

  5 nội dung xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực

  09 nội dung về Văn hóa trường học trường THPT Bà Rịa

  Diễn đàn tư vấn tâm lý học đường và hướng nghiệp

  Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT tiếng Anh từ năm 2003 đến năm 2010

  Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT.

  Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ nhiệm - Tổ trưởng

  Tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia năm học 2010-2011

  Tài liệu hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

  Sách ôn thi tốt nghiệp Tóan - Văn - Anh - Sinh học - Vật lý - Địa lý năm học 2010-2011 hiện có tại thư viện nhà trường

  Sách ôn thi Tốt nghiệp và luyện thi Olympic

  Nên nghe ai khi hướng nghiệp ?

  Qui chế thi Tốt nghiệp THPT - Thông tư 04

  Thông tư 05 bổ sung Qui chế thi tốt nghiệp

  Tham khảo đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT các năm 2008, 2009, 2010

  Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

  Dạy học tình huống và tình huống dạy học

  Cách viết một SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỤ THỂ

  Biện pháp rèn cho học sinh kỹ năng trình bày bài làm môn Toán

  Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng internet

  Giáo dục con cái

Lịch thi học kỳ I - Năm học 2010 - 2011

  Kỹ năng sống - Cách làm việc nhóm

  Địa chỉ tham khảo tư liệu giảng dạy

  Sơ kết học tập tính đến tháng 12

  Kết quả học lực - hạnh kiểm tính đến tháng 12/2010

10 mẫu xe 'tí hon' nhưng hấp dẫn
Hình ảnh
tuyensinh
THỜI KHÓA BIỂU
Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tra tu
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
may ao thun Kem sua chua May ao thun may ao thun dong phuc Dinh cu Canada dich vu ke toan tron goi san xuat đo bo san xuat huy hieu Day deo the