Tìm kiếm
 
 
Tư vấn tâm lý học đường
Thông Báo HS - Cựu HS
 
 
 
Thi Thí nghiệm thực hành
Được tổ chức vào ngày 18/3/2011, thi các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học.

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                          

      Số: 69/SGDĐT-GDTrH                          Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2011

V/v Thông báo kế hoạch tổ chức thi

Kỹ năng THTN lớp 11 năm 2011.

                         Kính gửi: Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông.

             Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm học 2010 – 2011, Sở Giáo dục & Đào tạo thông báo việc tổ chức kỳ thi Kỹ năng thực hành thí nghiệm các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học lớp 11 THPT cụ thể như sau:

1.Thời gian:

Ngày 18/3/2011 thi các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học. Các đơn vị dự thi tập trung tại địa điểm thi bắt đầu từ 7h30; thời gian thi là 45 phút (kể cả viết bài tường trình) cho mỗi môn thi.

2.Địa điểm thi, phân công phụ trách cụm thi:

Các đơn vị dự thi được chia thành 5 cụm thi:

Cụm thi 1:

-         Có 9 trường, gồm các trường THPT của thành phố Vũng Tàu và  huyện Côn Đảo.

-         Phụ trách cụm thi 1: Ông Vũ Thế Điệp – HT trường THPT Vũng Tàu.

Cụm thi 2:

-         Có 6 trường, gồm các trường THPT của thị xã Bà Rịa và  huyện Tân Thành.

-         Phụ trách cụm thi 2: Ông Võ Đình Thuần – HT trường THPT Châu Thành.

Cụm thi 3:

-         Có 5 trường, gồm các trường THPT của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

-         Phụ trách cụm thi 3: Ông Lại Định Quốc – HT trường THPT Trần Văn Quan.

Cụm thi 4:

-         Có 5 trường, gồm các trường THPT của huyện Xuyên Mộc.

-         Phụ trách cụm thi 4: Ông Trần Văn Trung – HT trường THPT Xuyên Mộc.

Cụm thi 5:

-         Có 6 trường, gồm các trường THPT của huyện Châu Đức.

-         Phụ trách cụm thi 5: Ông Trần Văn Hoa – HT trường THPT Nguyễn Du.

Sở yêu cầu các đ/c được phân công phụ trách cụm thi: họp Lãnh đạo các trường trong cụm thi để chọn địa điểm thích hợp cho mỗi môn thi, thông báo cho các đơn vị thực hiện; lên kế hoạch chuẩn bị, dự trù kinh phí, mua và pha chế hoá chất, riêng môn Sinh học chuẩn bị đủ kính hiển vi cùng loại cho các trường THPT trong cụm dự thi; báo cáo Danh sách đề nghị các thành viên của cụm tham gia vào Ban tổ chức, Ban Giám khảo (là Nhóm trưởng bộ môn Lý, Hóa, Sinh của các trường trong cụm), tổ giúp việc,  gửi về Sở (phòng GDTrH) hạn chót ngày 16/2/2011.

3.Thành phần dự  thi:

- Tất cả các trường THPT đều phải dự thi đủ 3 bộ môn. Khi dự họp chuẩn bị cho kỳ thi (ngày 16/2/2011) các trường nộp danh sách học sinh đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) về Sở (phòng GDTrH) và về trường đăng cai.

- Mỗi đơn vị dự thi chọn 5 HS/môn, khi thi Ban tổ chức cụm thi bốc thăm ngẫu nhiên 3 thí sinh vào thi. Các đơn vị dự thi tự túc dụng cụ và nguyên vật liệu thí nghiệm, áo choàng mặc làm thí nghiệm, găng tay, khẩu trang,…(riêng hoá chất do trường đăng cai chuẩn bị).

 4.Nội dung thi:

a/ Môn Vật lý:

Bốc thăm 1 trong 2 đề dưới đây:

Đề 1: TN 1: Vẽ đường đặc trưng V – A của bóng đèn dây tóc.

            TN 2: Đo độ cứng k của lò xo xoắn.

Đề 2:  TN 1: Xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

            TN 2: Tổng hợp hai lực đồng qui.

b/ Môn Hoá học:

Bốc thăm 1 trong 2 đề, mỗi đề gồm 3 thí nghiệm

            TN 1: Phân biệt các lọ hóa chất mất nhãn đựng riêng biệt 4 trong các dung dịch: (NH4)2SO4 , NH4Cl, NH4NO3 , Na2CO3 , K2CO3 , KNO3 , NaNO3 , K2SO4 , MgSO4 , NaCl , MgCl2 , BaCl2.

            TN 2: Điều chế và thử tính tan của NH3 (bình cầu thu khí 250 ml).

            TN 3: Đốt cháy NH3 trong khí oxi.

c/ Môn Sinh học:

Bốc thăm 1 trong 2 đề dưới đây:

Đề 1: TN 1: Tìm hiểu hoạt động của tim ếch.

TN 2: Co và phản co nguyên sinh.

Đề 2:  TN 1: Tìm hiểu hoạt động của tim ếch.

            TN 2: Tách chiết sắc tố từ lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học.

4. Ban Giám khảo:

-         Ban giám khảo gồm thành viên Tổ bộ môn của HĐBM cấp tỉnh ( Ba môn : Lý, Hoá, Sinh) nhóm trưởng bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học của các trường trong cụm.

-         Cách chấm điểm: dựa vào Kỹ năng thực hành, kết quả thí nghiệm và bài tường trình.

5. Họp chuẩn bị kỳ thi:

-         Thời gian: Ngày 16/2/2011, lúc 8h00

-         Thành phần: Ban giám khảo, Trưởng cụm thi, lãnh đạo trường đăng cai

-         Địa điểm: tại Văn phòng Sở GD-ĐT họp để chuẩn bị cho kỳ thi.

 Nhận được công văn này, yêu cầu Lãnh đạo các trường THPT trong toàn tỉnh khẩn trương triển khai, riêng các đơn vị đăng cai chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho các Đội tuyển dự thi theo đúng thời gian qui định, mọi thắc mắc xin liên hệ với Sở GD-ĐT (phòng GDTrH) để được hướng giải quyết./.

 

                                                                                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                      PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- LĐ Sở (để biết);

- Website Sở;

- Lưu VT, GDTrH.                                                                                                                       Nguyễn Văn Ba (Đã ký)

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

   SỞ GIÁO DỤC V À ĐÀO TẠO

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI KỸ NĂNG THTN LỚP 11 CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2010-2011

ĐƠN VỊ DỰ THI: ……………………….

MÔN THI: ……………..

 

STT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Nơi sinh

Dân tộc

Nữ

Lớp

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ………, ngày…tháng…năm…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Hiệu Trưởng

                                                                                                                                                         (Ký tên và đóng dấu)

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

DANH SÁCH NHÓM TRƯỞNG BỘ MÔN LÝ, HÓA, SINH

NĂM HỌC 2010-2011

TRƯỜNG THPT ……………………….

 

 

STT

Họ và tên

Môn

Ghi chú

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ………, ngày…tháng…năm…

                                                                                                                                                                                                                                                                             Hiệu Trưởng                                                                                                                                                                      (ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 


Các tin khác:
Đề, đáp án tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010-2011
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo môn, ngày thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018

  Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến ngày 10/4/2015)

  Thông báo của Cục CNTT Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tra cứu thông tin tuyển sinh Đại học-Cao đẳng

  Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện Qui chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015

  Thông tư về Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2014-2015

  Thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (cập nhật đến ngày 03/4/2015)- Các trường khu vực Đông Nam bộ , TP Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nguyên

  CÙNG CON CHỌN NGHỀ - Tư liệu chọn ngành, chọn nghề, chọn trường trong kì thi Đại học,Cao đẳng,Trung cấp

  ĐỊA CHỈ WEB TƯ VẤN HỖ TRỢ CHỌN TRƯỜNG,CHỌN NGÀNH TRUNG CẤP - ĐẠI HỌC

  5 nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

  09 nội dung Văn hóa trường học trường THPT Bà Rịa

  8 giá trị giáo dục trường THPT Bà Rịa

  Suy ngẫm - Những dấu chấm câu

  5 nội dung xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực

  09 nội dung về Văn hóa trường học trường THPT Bà Rịa

  Diễn đàn tư vấn tâm lý học đường và hướng nghiệp

  Đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT tiếng Anh từ năm 2003 đến năm 2010

  Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THPT.

  Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Chủ nhiệm - Tổ trưởng

  Tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia năm học 2010-2011

  Tài liệu hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên

  Sách ôn thi tốt nghiệp Tóan - Văn - Anh - Sinh học - Vật lý - Địa lý năm học 2010-2011 hiện có tại thư viện nhà trường

  Sách ôn thi Tốt nghiệp và luyện thi Olympic

  Nên nghe ai khi hướng nghiệp ?

  Qui chế thi Tốt nghiệp THPT - Thông tư 04

  Thông tư 05 bổ sung Qui chế thi tốt nghiệp

  Tham khảo đề thi và đáp án tốt nghiệp THPT các năm 2008, 2009, 2010

  Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

  Dạy học tình huống và tình huống dạy học

  Cách viết một SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CỤ THỂ

  Biện pháp rèn cho học sinh kỹ năng trình bày bài làm môn Toán

  Nghị định về quản lí, cung cấp, sử dụng internet

  Giáo dục con cái

Lịch thi học kỳ I - Năm học 2010 - 2011

  Kỹ năng sống - Cách làm việc nhóm

  Địa chỉ tham khảo tư liệu giảng dạy

  Sơ kết học tập tính đến tháng 12

  Kết quả học lực - hạnh kiểm tính đến tháng 12/2010

10 mẫu xe 'tí hon' nhưng hấp dẫn
Hình ảnh
tuyensinh
THỜI KHÓA BIỂU
Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tra tu
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun